Parés Assessors

Seguiu-nos:

Certificat d’eficiència energètica

Què és la qualificació i la certificació energètica d’un edifici?

certificado energetico certificat energetic vivendes viviendas

La qualificació energètica és el resultat del càlcul del consum d’energia necessari per satisfer la demanda energètica de l’edifici en condicions normals de funcionament i ocupació. Classifica els edificis dins d’una escala de set lletres, on la lletra G correspon a l’edifici menys eficient i la lletra A l’edifici més eficient segons el consum d’energia i les emissions de CO2 comparades amb un edifici base de similar tipologia i localització.

 La certificació energètica és el procés pel qual s’atorga una qualificació energètica a un edifici en forma de certificat i d‘etiqueta d’eficiència energètica.

 • El certificat energètic és un document que verifica la conformitat de qualificació energètica obtinguda i que condueix a l’expedició de l’etiqueta d’eficiència energètica de l’edifici.
 • L’etiqueta energètica és el distintiu que assenyala el nivell de qualificació d’eficiència energètica obtinguda per l’edifici o parts d’edifici.

Per a què serveix la certificació d’eficiència energètica d’edificis?

La certificació energètica proporciona informació útil a l’usuari final sobre el comportament energètic de l’edifici o vivenda que vol comprar o llogar. Alhora, també serveix per oferir opcions a l’usuari de com millorar-ne l’eficiència energètica, mitjançant les recomanacions presents en els certificats d’eficiència energètica d’edificis existents.

En el cas d’edificis públics, segons la directiva europea 2010/31/UE d’eficiència energètica en els edificis,  els edificis ocupats per entitats públiques i freqüentats habitualment pel públic han de constituir un exemple que els factors mediambientals i energètics es tenen en compte i, en conseqüència, han de ser objecte periòdicament de certificació energètica.

Quins edificis tenen l’obligació de tenir un certificat d’eficiència energètica?

 1. Els edificis de nova construcció.
 2. Els edificis o parts d’edificis existents que es venguin o lloguin a un nou arrendatari. S’entén per part d’un edifici la unitat, planta, vivenda o apartament en un edifici o locals destinats a ús independent o de titularitat jurídica diferent, dissenyats o modificats per a la seva utilització independent.
 3. Els edificis o parts d’edificis existents en els què una entitat pública ocupi una superfície útil total superior a 250 m2 i que siguin freqüentats habitualment  pel públic.

Quan aplica l’obligatorietat de tenir el certificat d’eficiència energètica?

Àmbit

Data

Nova construcció

1 de novembre de 2007

Grans Rehabilitacions

1 de novembre de 2007

Vendes i lloguers

1 de juny de 2013

Edificis públics > 500 m2

1 de juny de 2013

Edificis públics entre 500 i 250 m2

9 de juliol de 2015

Edificis públics llogats >250 m2

31 de desembre de 2015

Què ha de contenir el certificat d’eficiència energètica?

El certificat contindrà:

 1. Identificació de l’edifici: Nom de l’edifici, adreça, referència cadastral, etc.
 2. Dades del tècnic certificador i el promotor/propietari.
 3. Ús de l’edifici i condiciones de funcionament i ocupació.
 4. Indicació del procediment reconegut que s’ha fet servir per a la qualificació.
 5. Indicació de la normativa d’aplicació.
 6. Descripció de les característiques energètiques de l’edifici: envolupant, instal·lacions.
 7. Qualificació d’eficiència energètica obtinguda.

En el cas d’edificis existents, haurà de contenir:

 1. Descripció de les proves, comprovacions i inspeccions portades a terme pel tècnic certificador.
 2. Document de recomanacions per a la millora de la qualificació.

 Venciment del certificat d’eficiència energètica:

El certificat d’eficiència energètica tindrà una validesa màxima de 10 anys. Passat aquest termini, caldrà renovar-lo.

De tota manera, el certificat es podrà renovar voluntàriament si hi ha variacions en aspectes que afectin la seva eficiència energètica; i que per tant puguin modificar la seva qualificació energètica i el seu certificat.

  Com serà l’etiqueta d’eficiència energètica?

L’etiqueta s’inclourà en tota oferta, promoció i publicitat dirigida a la venda o lloguer de l’edifici o part d’aquest. És necessari també transferir el certificat, original en el cas de venda o còpia en el cas de lloguer, amb la resta de documentació del pis al nou propietari o llogater.

Sempre que sigui exigible l’etiqueta energètica (venda, lloguer, edificis nous i rehabilitacions), els edificis de titularitat privada o parts d’aquests que siguin freqüentats habitualment pel públic, amb una superfície útil de més de 500 m2 exhibiran l’etiqueta energètica de forma obligatòria en un lloc destacat i visible.

Tots els edificis o unitats d’edificis ocupats per les autoritats públiques i que siguin freqüentats habitualment pel públic, amb una superfície útil total superior a 250 m2, exhibiran l’etiqueta d’eficiència energètica de forma obligatòria, en un lloc destacat i ben visible.

En la resta de casos l’exhibició de l’etiqueta serà voluntària.

PARES ASSESSORS PODRÀ TRAMITAR AQUEST CERTIFICAT A UN PREU MOLT AJUSTAT, I SI PORTA UN PIS PER LLOGAR EL POT OBTENIR 100% GRATUIT.(Consulti les condicions)

Desplaça cap amunt